Fashion design

T-shirt STEP, 2021. Painting Step, 2020
Model Oksana Burnaieva